India Calling

   

India Calling Vol.VI(2) 2015

 • จากนโยบาย "มองตะวันออก" สู่ "ปฏิบัติการตะวันออก" อินเดียเปลี่ยนจุดเน้น
  From "Look East" to "Act East"-India Shift Focus.
 • โครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศอินเดีย
  Smart City Project of India
 • ผลิตในอินเดีย": โอกาสทองแห่งการแสดงอัจริยภาพใหม่ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอินเดีย
  "Make in India": A Golden Chance to Unleash the New Potential of Indian Food Processing Industry."
 • อินเดียเมืองดิจิตอล: 15 สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการภายใต้การนำ ของนายกรัฐมนตรี นายนเรนทร โมดี
  Digital India: 15 Salient Things to Know about PM NaredraModi's Project.
 • ชุดรู้จักรัฐของอินเดีย: ตริปุระ
  Series Know the State of India: Tripura

ISSN 1906-9758
E-Newsletter